สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กรีนไบออกไซด์ (Clo2) vs คลอรีนแบบดั้งเดิม

กรีนไบออกไซด์ (Clo2) vs คลอรีนแบบดั้งเดิม
เปรียบเทียบคลอรีนไดออกไซด์บริสุทธิ์ กรีนไบออกไซด์ 99.9% กับเครื่อง Generator ผลิตคลอรีนไดออกไซด์ (แบบเดิม)
ข้อที่ หัวข้อ ClO2 ผลิตจาก Generator

GreenBioxide

คลอรีนไดออกไซด์ พร้อมใช้

1 การได้มา ClO2 ผลิตขึ้นจาก กรดและด่าง ที่จุดใช้งาน จึงจะได้ ClO2 ClO2 บริสุทธฺ์ 99.9% พร้อมใช้เลย ไม่ต้องมีเครื่องผลิตวุ่นวาย
2 ราคา สาร 2,3 ชนิด ราคาแพงกว่า ถูกกว่า
3 คุณภาพสาร กรด-ด่าง คลอรีนน้ำ Food Grade หรือไม่ ClO2 บริสทธิ์ 99.9%
4 ความสะดวก ต้องมีเครื่องผลิต ไม่ต้องใช้เครื่องผลิต
5 การบำรุงรักษา เครื่องมักติดขัด/ ซ่อมบ่อย (สาเหตุหยุดการผลิตบ่อยครั้ง) ใช้ปั้มทั่วไป ที่มี ทำงานได้ หาง่าย และสำรองได้
6 ความบริสุทธิ์ ClO2

ClO2 บริสุทธิ์ 70% ของปริมาตรที่ผลิต 30%

By product Cl, ClO2-, ClO3- (พิษ)

ClO2 บริสุทธิ์ 99.9%
7 อันตรายของเครื่อง มีโอกาสเกิดการระเบิด ปลอดภัย 100%
8 การรั่วไหลของสาร

HCl (กรด), NaClO2 (ด่าง), NaOCl เกิดการกัดกร่อนผลิตภัณฑ์จากกรด,

เกิดสนิมภาชนะบรรจุ

-

9 อันตรายต่อผู้ดูแล เติม กรด ผสมด่าง อันตรายต่อดวงตา ปลอดภัย 100 %
10 ความเสถียรที่ได้ ClO2 ผลิตได้ไม่สมำ่เสมอ เสถียรสม่ำเสมอ
11 การสิ้นเปลืองสาร/ส่วนเกิน เครื่องปั้ม กรด-ด่าง ไม่สมดุล จึงมีกรดและด่างหลุดเกิดกับ ClO2/ สิ้นเปลือง มี ClO2 บริสุทธิ์ 99.9% พร้อมใช้มาจากผู้บริการ
12 การปรับการใช้งาน Set ค่า ppm เดียว Set จุดค่า ppm ได้หลายจุด 
view